пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.

Нові надходження у жовтні

Агрогрунтознавство : навч. посіб. / В. І. Лопушняк, В. Б. Данилюк, О. В. Гаськевич, Н. І. Лагуш. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т., 2016. – 212 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Висвітлено сучасні уявлення про походження, склад та властивості грунтів

Баймуратов М. О. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування України у локальній системі зовнішньоекономічної діяльності : монографія / М. О. Баймуратов, Є. О. Васильєв; ред. Ю. О. Волошин, Б. Я. Кофман. – Одеса : Фенікс, 2017. – 216 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджуються ролі територіальної громади і органів місцевого самоврядування України у створенні локальної системи зовнішньоекономічної діяльності.

Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Барановська. – Київ : НАУ, 2015. – 240 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Систематизовано знання з педагогіки та психології вищої школи як науки та навчальної дисципліни, наведено відомості про становлення та розвиток вітчизняної системи підготовки кадрів вищої кваліфікації у руслі європейської та світової освітньої інтеграції.

Владимиров В. М. Вступ до журналістики : навч. посіб. / В. М. Владимиров. – Київ : НАУ, 2015. – 284 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник має на меті дати студентам-першокурсникам початкові знання з обраної ними професії.

Гічан і. С. Політична психологія : навч. посіб. / І. С. Гічан, К. І. Гічан, Я. І. Ардашова. – Київ : НАУ, 2015. – 252 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено питання існування людини в політиці й політики в людині.

Грушко М. В. Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених : монографія / М. В. Грушко. – Одеса : Фенікс, 2016. – 284 с. – (Міжнародне право)
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Здійснено аналіз міжнародно-правового режиму військовополонених та досліджено його розвиток та специфіку.

Зінько І. З. Зовнішня політика країн Північної Європи : навч. посіб. / І. З. Зінько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 328 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено зовнішню політику країн Північної Європи – успішного у суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку субрегіону.

Загальна екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Франчук, С. М. Маджд, М. М. Радомська, Є. О. Вовсуновський. – Київ : НАУ, 2015. – 232 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У посібнику розглянуто широке коло питань, що стосуються основних напрямів досліджень сучасної екології. Усі розглянуті теоретичні аспекти доповнено відповідними лабораторними і практичними роботами.


Здрок В. В. Основи економетричних досліджень : навч. посіб. / В. В. Здрок. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 358 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику подано короткі теоретичні відомості до кожного розділу дисципліни, наведено методичні рекомендації щодо застосування економетричних досліджень для вивчення конкретних соціально-економічних систем.

Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 412 с.
Примірники: всього:4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Розглянуто діяльність України в міжнародних організаціях.

Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 412 с.
Примірники: всього:4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Розглянуто діяльність України в міжнародних організаціях.

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція : теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 412 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Представлено поняттєвий апарат сучасних міграційних процесів та висвітлено його складові.

Смирнова К. В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі : теорія і практика : монографія / К. В. Смирнова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 432 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено основні аспекти правового регулювання конкуренції Євросоюзу.

Сучасні проблеми міжнародного права : liber Amicorum до 60-річчя професора М. В. Буроменського / ред. В. Репецький, В. Гутник. – Львів – Одеса : Фенікс, 2017. – 564 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Монографія присвячена відомому українському юристу М. В. Буроменському, судді Європейського суду. Вона продовжує серію наукових праць на честь провідних вітчизняних юристів-міжнародників.

Швед М. Основи інклюзивної освіти : підручник / М. Швед. – Львів : Український католицький університет, 2015. – 360 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У підручнику висвітлено концептуальні підходи до освіти людей з особливими потребами, особливу увагу приділено сучасному стану розвитку інклюзивної освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки як країні, де започаткована й активно розвивається інклюзивна форма навчання.


середа, 23 серпня 2017 р.

Нові надходження у серпні

Войналович О. В. Охорона праці на будівельних об’єктах АПК : навч. посіб. / О. В. Войналович, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 398с.
Примірники: всього: 1 – ВДЕТН(1)
У посібнику розглянуто питання функціонування системи управління охороною праці на будівельних підприємствах – задачі, документальне забезпечення, навчання з правоохоронних питань, контроль безпеки праці.

Войналович О. В. Охорона праці у рибному господарстві : навч. підруч./ О. В. Войналович, Є. І. Марчишина. – Київ : "Центр учбової літератури", 2016. – 630 с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН(1)
У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на рибогосподарських підприємствах.

Етика ділового спілкування : навч. посіб./ Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 344 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці.

Зверяков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків : підруч./ М. І. Зверяков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 520 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК(1)
Підручник присвячений питанням управління фінансовою стійкістю банків.

Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. посіб./ Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка, Н. І. Гричаник, М. О. Кушнєрьова. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 274 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
У посібнику розглядаються вагомі здобутки письменників ХХ-ХХІ століття і їх місце у всесвітньому літературному процесі.

Історія світової культури : навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 400 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник відкриває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства. Матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичного періоду до складних суперечливих процесів культури ХХ століття.

Кралюк П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. посіб./ П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2017. – 160 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), АБ(2), АДЮ(1)
Підручник містить курс лекцій з історії релігієзнавчої думки в Україні від її витоків – часів Київської Русі і до наших днів.

Мальська М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб./ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 136 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику проаналізовано методичні основи та організацію наукових досліджень – процес вибору теми, виконання, оформлення і захисту курсової, дипломної та інших типів студентських робіт.
Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підруч./ М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 244 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму.

Мова як система : навч. посіб./ В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко, І. М. Рябініна. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 132 с.
Примірники: всього: 3 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1), АБ(1)
У навчальному посібнику розглянуто питання системної організації мови на всіх рівнях, що передбачено програмою курсу "Вступ до мовознавства" на філологічних факультетах.

Неліпа Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник/ Д. В. Неліпа. – 2-ге вид. перероб. та доповн. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 376 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Підручник розкриває конституційні засади державної служби в Україні, її історію, види, принципи функціонування, порядок проходження та припинення повноважень державних службовців, особливості їх правового статусу.

Основи філософії : навч. посіб./ Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 412 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), ЧЗЮ(1)
Навчальний посібник включає три модулі. Перший модуль - "Історичні типи філософії", другий модуль – "Основні проблеми філософії", третій модуль – "Проблеми гносеології та теоретико-методологічні засади логічного мислення". До кожної теми курсу запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань, тематика рефератів та доповідей.

Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб./ І. М. Плотницька. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 256 с.
Примірники: всього: 2 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1)
У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів.

Сирохман І. В. Асортимент і якість кондитерських виробів / І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 636 с.
Примірники: всього: 1 - ВДЕТН(1)
Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику кондитерських виробів. Розглянуто формування асортименту, вимоги до якості та правила приймання кондитерських виробів.

Юрченко Л. І. Екологія : навч. посіб. / Л. І. Юрченко. – Київ : Видавничий дім "Професіонал", "Центр учбової літератури", 2017. – 304 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки.

понеділок, 31 липня 2017 р.

Нові надходження у липні

Барбаш В. А. Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження : навч. посіб. для студентів внз / В. А. Барбаш. – Київ : Каравела, 2016. - 288 с.
Примірники: всього: 2 - ВДПАН(1), ВДЕТН(1)
Наведено сучасні тенденції розвитку технологій переробки рослинної сировини, визначено наукові проблеми, які потребують вирішення для вітчизняної целюлозно-паперової промисловості.


.Браилов А. Ю. Инженерная геометрия : учебник для студентов вузов / А. Ю. Браилов. – Киев : Каравелла, 2016. - 472 с.
Экземпляры: всего: 1 - ВДЕТН(1)
В учебнике излагаются теоретические и методические аспекты создания параметрической геометрической модели изделия для построения чертежа.

Вертій О. І. «Ми мусимо навчитися чути себе українцями ...». Франкознавчі студії / О. І. Вертій. – Суми : Університетська книга, 2017. - 248 с.
Примірники: всього: 4 - ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1), ВКЛ(1)
Подано матеріал про життя і творчість Івана Франка.

Дугін С. П. English: від артикля до шести граматичних часів : 25 міні уроків / С. П. Дугін. – Суми : Університетська книга, 2017. - 172 с.
Примірники: всього: 2 - АДЮ(1), ВДІМ(1)
Основи англійської граматики пояснюються шляхом порівняння з граматичними явищами української мови.

Іванова О. М. Управління інформаційними потоками туристичних підприємств : монографія / О. М. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2016. - 200 с.
Примірники: всього: 3 - ВКЛ(1), ВОК(1), АБ(1)
У монографії висвітлені теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо управління інформаційними потоками туристичних підприємств.

 Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб для студентів внз / П. В. Круш. - Київ: Каравела, 2016. - 420 с.
Примірники : всього : 4 - ВОК(1), АБ(2), АДЮ(1)
У центрі уваги перебувають базові та сучасні макроекономічні категорії, що відображають загальні результати економічної діяльності національної економіки та особливості її взаємодії зі суб’єктами світового господарства.

Круш П. В. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства : собівартість, прибуток : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна. - Вид. друге переробл. - Київ: Каравела, 2017. - 420 с.
Примірники: всього: 2 - ВДЕТН(1), АБ(1)
Висвітлені питання економіки підприємства, витрати, собівартість, ефективність діяльності підприємств.


Крылова С. А. Психология красивой женщины: 10 запретных тайн. Опыт андрогин-анализа / С. А. Крылова, Н. В. Хамитов. - 3-е изд., испр. и доп.. – Суми : Університетська книга, 2016. - 318 с. : ил.
Экземпляры: всего: 4 - ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1), ВКЛ(1)
В форме увлекательных диалогов мужчины и женщины психоаналитики открывают 10 запретных тайн красивой женщины.

Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. - Київ : Каравела, 2016. - 448 с.
Примірники: всього: 4 - ВЗОФ(1), АБ(1), АДЮ(2)
Навчальний посібник підготовлено для навчальної дисципліни «Психологія розвитку та вікова психологія».

Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Лень, В. А. Нехай. – Київ : Каравела, 2017. - 272 с.
Примірники: всього: 4 - ВОК(1), АБ(1), АДЮ(1), ВЗОФ(1)
У посібнику розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питання з історії їх виникнення як науки, а також основні завдання, які практично розв’язують практикуючі бухгалтери та аудитори.

.Світлична В. В. Практикум з історії України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Світлична. – Київ : Каравела, 2015. - 342 с.
Примірники: всього: 2 - АБ(1), АДЮ(1)
Посібник-практикум створено з урахуванням сучасних вимог організації навчального процесу, які визнають пріоритетність самостійної роботи студентів, передбачають максимальну індивідуалізацію процесу навчання, формування у студентів самостійно здобувати знання та творчо їх застосовувати у суспільному житті. 

Соціологія і психологія : навч. посіб. для студентів внз / Ред. Ю. Ф. Пачковський. - Друге видання. – Київ : Каравела, 2016. - 760 с.
Примірники: всього: 4 - АБ(2), АДЮ(2)
Розглянуто проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології.

            Сучасні підходи до організації роботи позашкільного навчального закладу. – Суми : Університетська книга, 2016. - 296 с.
Примірники: всього: 5 - ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1), ВКЛ(1)
Узагальнено матеріали з досвіду роботи педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів.

Українська для іноземців : навч. посіб. / Ред. Т. О. Дегтярьова. – Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с
Примірники: всього: 3 - АБ(1), ВОК(1), ДП(1)
Пропонований посібник містить мовний, мовленнєвий і комунікативний матеріал, необхідний для засвоєння української мови іноземцями на елементарному рівні.

 Філософія: природа, проблематика, класичні розділи : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – Київ : Каравела, 2016. - 464 с.
Примірники: всього: 4 - АБ(2), АДЮ(2)
Хрестоматія доповнює зміст посібника для студентів бакалаврату. До хрестоматії включено фрагменти з творів класиків світової філософії.

пʼятниця, 2 червня 2017 р.

Увага! Фантастика!
Відділ періодичних видань бібліотеки продовжує знайомити вас з найцікавішим
Час летить. Докорінно змінюється й життя. Іншими стають і читацькі інтереси. Та чи можливо сьогодні чимось здивувати нашого користувача у цей шалений науково-технічний прогрес? Хіба що… фантастикою. До речі, соціологічні дослідження, які проводять обласні універсальні наукові бібліотеки України, свідчать про неабиякий інтерес молоді до такого жанру як фантастика (20%). Фантастика в перекладі з грецької означає «здатність уявляти»… 
Незаперечним є той факт, що менш ніж за століття жанр завоював величезну і віддану читацьку аудиторію. Та, якщо додати, що у Києві третій рік поспіль відбувається масштабний фестиваль популярної культури Комік Кон, який збирає тисячі (до 10 тис. 2017 р.) фанатів коміксів, фантастичної літератури і кіно, переодягнених в костюми улюблених персонажів (супергерої, феї, казкові істоти), можна стверджувати, що фантастичний жанр – невмирущий.

Так у чому ж секрет популярності цього жанру? Можливо в тому, що герої фантастики творять дива: вони благородні, вірні, надійні, сильні та дуже розумні. І ще вони показують найкращі якості людини в складних ситуаціях: волю, мужність, інтелект… А можливо і тому, що в художніх образах науково обґрунтовується надзвичайне життя людини в майбутньому та обдарованість роботів, а письменники-фантасти вгадують майбутнє –«нафантазоване» в минулому стає сьогодні дійсністю. Те, що передрікав засновник наукової фантастики Жуль Верн, а саме: космічні кораблі, літаки, гелікоптери, телебачення, польоти на Місяць, акваланги та підводний човен океанолога капітана Немо й навіть електричний стілець – тепер реальність… Читача інтригує небачене, небувале, ще й не осягнуте. 
Треба відзначити, що науково-фантастична література бездоганно прогнозує розвиток науки і техніки Всесвіту, а молоде покоління здатне винаходити, змінювати, перебудовувати та втілювати нафантазоване в життя. Мабуть тому фантастика поступово перебралась спочатку на інші планети, а потім за межі Сонячної системи – до далеких незвіданих зірок?! 
Українська сучасна письменниця Олеся Гулько-Козій запрошує нас до фантастичної подорожі на планету іншої Сонячної системи на пошуки зниклої з Землі у далекому 1944 році Бурштинової кімнати.
Коротка історична довідка: Бурштинова кімната спочатку створювалась в Пруссії, потім, у 1716 році, була подарована Фрідріхом Вільгельмом I Петру I (Росія) з метою укріплення дипломатичних відносин. А під час Другої світової війни вкрадена нацистами та вивезена в невідомому напрямку...

Гулько-Козій О. Старий кінь борозни не зіпсує: фантастичне оповідання /О.Гулько-Козій // Дніпро. – 2013. - №7-9. – С.88-98
… « Після Першої Галактичної війни весь Всесвіт почав шанувати культурні здобутки Землі. Живопис, музика, скульптура – усе користувалось скаженим попитом на яких завгодно планетах. Щоправда, не лише це почерпнули представники інших цивілізацій від землян. Розпуста, алкоголь, наркотики перекочували в інші світи, а заразом й азартні ігри»…
2102 рік. Бурштинова кімната досі не дає спокою міжгалактичним поцінювачам витворів мистецтва. А таємниця її зникнення дотепер турбує землян. Остаточно відомо, що на Землі кімнати немає. Де ж всесвітні злодії заховали поцуплений шедевр? Пошук триває…
По міжзоряній системі було розвідано, що мистецька цінність землян знаходиться на планеті третього світу Некс. Але, передовсім, варто переконатися , що вона справді там. Несправедливо б було звинуватити нескійців у крадіжці. Уявляєте, який міжгалактичний скандал міг би виникнути в разі помилки?! Це і має з’ясувати найкращий агент міжпланетної розвідки – землянин Макс та його напарник робот Глек. 
Наукова бібліотека запрошує усіх бажаючих поринути разом з іншими сучасними авторами художніх часописів у дивовижний світ фантастики з його науковими несподіванками, пригодами, інтригами та неймовірним коханням у часі.
                                                                                Бібліотекар Катерина Близнякова