середа, 23 серпня 2017 р.

Нові надходження у серпні

Войналович О. В. Охорона праці на будівельних об’єктах АПК : навч. посіб. / О. В. Войналович, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 398с.
Примірники: всього: 1 – ВДЕТН(1)
У посібнику розглянуто питання функціонування системи управління охороною праці на будівельних підприємствах – задачі, документальне забезпечення, навчання з правоохоронних питань, контроль безпеки праці.

Войналович О. В. Охорона праці у рибному господарстві : навч. підруч./ О. В. Войналович, Є. І. Марчишина. – Київ : "Центр учбової літератури", 2016. – 630 с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН(1)
У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на рибогосподарських підприємствах.

Етика ділового спілкування : навч. посіб./ Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 344 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці.

Зверяков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків : підруч./ М. І. Зверяков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 520 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК(1)
Підручник присвячений питанням управління фінансовою стійкістю банків.

Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. посіб./ Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка, Н. І. Гричаник, М. О. Кушнєрьова. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 274 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
У посібнику розглядаються вагомі здобутки письменників ХХ-ХХІ століття і їх місце у всесвітньому літературному процесі.

Історія світової культури : навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 400 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник відкриває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства. Матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичного періоду до складних суперечливих процесів культури ХХ століття.

Кралюк П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. посіб./ П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2017. – 160 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), АБ(2), АДЮ(1)
Підручник містить курс лекцій з історії релігієзнавчої думки в Україні від її витоків – часів Київської Русі і до наших днів.

Мальська М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб./ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 136 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику проаналізовано методичні основи та організацію наукових досліджень – процес вибору теми, виконання, оформлення і захисту курсової, дипломної та інших типів студентських робіт.
Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підруч./ М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 244 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму.

Мова як система : навч. посіб./ В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко, І. М. Рябініна. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 132 с.
Примірники: всього: 3 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1), АБ(1)
У навчальному посібнику розглянуто питання системної організації мови на всіх рівнях, що передбачено програмою курсу "Вступ до мовознавства" на філологічних факультетах.

Неліпа Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник/ Д. В. Неліпа. – 2-ге вид. перероб. та доповн. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 376 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Підручник розкриває конституційні засади державної служби в Україні, її історію, види, принципи функціонування, порядок проходження та припинення повноважень державних службовців, особливості їх правового статусу.

Основи філософії : навч. посіб./ Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 412 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), ЧЗЮ(1)
Навчальний посібник включає три модулі. Перший модуль - "Історичні типи філософії", другий модуль – "Основні проблеми філософії", третій модуль – "Проблеми гносеології та теоретико-методологічні засади логічного мислення". До кожної теми курсу запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань, тематика рефератів та доповідей.

Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб./ І. М. Плотницька. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 256 с.
Примірники: всього: 2 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1)
У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів.

Сирохман І. В. Асортимент і якість кондитерських виробів / І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 636 с.
Примірники: всього: 1 - ВДЕТН(1)
Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику кондитерських виробів. Розглянуто формування асортименту, вимоги до якості та правила приймання кондитерських виробів.

Юрченко Л. І. Екологія : навч. посіб. / Л. І. Юрченко. – Київ : Видавничий дім "Професіонал", "Центр учбової літератури", 2017. – 304 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки.

понеділок, 31 липня 2017 р.

Нові надходження у липні

Барбаш В. А. Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження : навч. посіб. для студентів внз / В. А. Барбаш. – Київ : Каравела, 2016. - 288 с.
Примірники: всього: 2 - ВДПАН(1), ВДЕТН(1)
Наведено сучасні тенденції розвитку технологій переробки рослинної сировини, визначено наукові проблеми, які потребують вирішення для вітчизняної целюлозно-паперової промисловості.


.Браилов А. Ю. Инженерная геометрия : учебник для студентов вузов / А. Ю. Браилов. – Киев : Каравелла, 2016. - 472 с.
Экземпляры: всего: 1 - ВДЕТН(1)
В учебнике излагаются теоретические и методические аспекты создания параметрической геометрической модели изделия для построения чертежа.

Вертій О. І. «Ми мусимо навчитися чути себе українцями ...». Франкознавчі студії / О. І. Вертій. – Суми : Університетська книга, 2017. - 248 с.
Примірники: всього: 4 - ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1), ВКЛ(1)
Подано матеріал про життя і творчість Івана Франка.

Дугін С. П. English: від артикля до шести граматичних часів : 25 міні уроків / С. П. Дугін. – Суми : Університетська книга, 2017. - 172 с.
Примірники: всього: 2 - АДЮ(1), ВДІМ(1)
Основи англійської граматики пояснюються шляхом порівняння з граматичними явищами української мови.

Іванова О. М. Управління інформаційними потоками туристичних підприємств : монографія / О. М. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2016. - 200 с.
Примірники: всього: 3 - ВКЛ(1), ВОК(1), АБ(1)
У монографії висвітлені теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо управління інформаційними потоками туристичних підприємств.

 Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб для студентів внз / П. В. Круш. - Київ: Каравела, 2016. - 420 с.
Примірники : всього : 4 - ВОК(1), АБ(2), АДЮ(1)
У центрі уваги перебувають базові та сучасні макроекономічні категорії, що відображають загальні результати економічної діяльності національної економіки та особливості її взаємодії зі суб’єктами світового господарства.

Круш П. В. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства : собівартість, прибуток : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна. - Вид. друге переробл. - Київ: Каравела, 2017. - 420 с.
Примірники: всього: 2 - ВДЕТН(1), АБ(1)
Висвітлені питання економіки підприємства, витрати, собівартість, ефективність діяльності підприємств.


Крылова С. А. Психология красивой женщины: 10 запретных тайн. Опыт андрогин-анализа / С. А. Крылова, Н. В. Хамитов. - 3-е изд., испр. и доп.. – Суми : Університетська книга, 2016. - 318 с. : ил.
Экземпляры: всего: 4 - ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1), ВКЛ(1)
В форме увлекательных диалогов мужчины и женщины психоаналитики открывают 10 запретных тайн красивой женщины.

Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. - Київ : Каравела, 2016. - 448 с.
Примірники: всього: 4 - ВЗОФ(1), АБ(1), АДЮ(2)
Навчальний посібник підготовлено для навчальної дисципліни «Психологія розвитку та вікова психологія».

Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Лень, В. А. Нехай. – Київ : Каравела, 2017. - 272 с.
Примірники: всього: 4 - ВОК(1), АБ(1), АДЮ(1), ВЗОФ(1)
У посібнику розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питання з історії їх виникнення як науки, а також основні завдання, які практично розв’язують практикуючі бухгалтери та аудитори.

.Світлична В. В. Практикум з історії України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Світлична. – Київ : Каравела, 2015. - 342 с.
Примірники: всього: 2 - АБ(1), АДЮ(1)
Посібник-практикум створено з урахуванням сучасних вимог організації навчального процесу, які визнають пріоритетність самостійної роботи студентів, передбачають максимальну індивідуалізацію процесу навчання, формування у студентів самостійно здобувати знання та творчо їх застосовувати у суспільному житті. 

Соціологія і психологія : навч. посіб. для студентів внз / Ред. Ю. Ф. Пачковський. - Друге видання. – Київ : Каравела, 2016. - 760 с.
Примірники: всього: 4 - АБ(2), АДЮ(2)
Розглянуто проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології.

            Сучасні підходи до організації роботи позашкільного навчального закладу. – Суми : Університетська книга, 2016. - 296 с.
Примірники: всього: 5 - ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1), ВКЛ(1)
Узагальнено матеріали з досвіду роботи педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів.

Українська для іноземців : навч. посіб. / Ред. Т. О. Дегтярьова. – Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с
Примірники: всього: 3 - АБ(1), ВОК(1), ДП(1)
Пропонований посібник містить мовний, мовленнєвий і комунікативний матеріал, необхідний для засвоєння української мови іноземцями на елементарному рівні.

 Філософія: природа, проблематика, класичні розділи : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – Київ : Каравела, 2016. - 464 с.
Примірники: всього: 4 - АБ(2), АДЮ(2)
Хрестоматія доповнює зміст посібника для студентів бакалаврату. До хрестоматії включено фрагменти з творів класиків світової філософії.

пʼятниця, 2 червня 2017 р.

Увага! Фантастика!
Відділ періодичних видань бібліотеки продовжує знайомити вас з найцікавішим
Час летить. Докорінно змінюється й життя. Іншими стають і читацькі інтереси. Та чи можливо сьогодні чимось здивувати нашого користувача у цей шалений науково-технічний прогрес? Хіба що… фантастикою. До речі, соціологічні дослідження, які проводять обласні універсальні наукові бібліотеки України, свідчать про неабиякий інтерес молоді до такого жанру як фантастика (20%). Фантастика в перекладі з грецької означає «здатність уявляти»… 
Незаперечним є той факт, що менш ніж за століття жанр завоював величезну і віддану читацьку аудиторію. Та, якщо додати, що у Києві третій рік поспіль відбувається масштабний фестиваль популярної культури Комік Кон, який збирає тисячі (до 10 тис. 2017 р.) фанатів коміксів, фантастичної літератури і кіно, переодягнених в костюми улюблених персонажів (супергерої, феї, казкові істоти), можна стверджувати, що фантастичний жанр – невмирущий.

Так у чому ж секрет популярності цього жанру? Можливо в тому, що герої фантастики творять дива: вони благородні, вірні, надійні, сильні та дуже розумні. І ще вони показують найкращі якості людини в складних ситуаціях: волю, мужність, інтелект… А можливо і тому, що в художніх образах науково обґрунтовується надзвичайне життя людини в майбутньому та обдарованість роботів, а письменники-фантасти вгадують майбутнє –«нафантазоване» в минулому стає сьогодні дійсністю. Те, що передрікав засновник наукової фантастики Жуль Верн, а саме: космічні кораблі, літаки, гелікоптери, телебачення, польоти на Місяць, акваланги та підводний човен океанолога капітана Немо й навіть електричний стілець – тепер реальність… Читача інтригує небачене, небувале, ще й не осягнуте. 
Треба відзначити, що науково-фантастична література бездоганно прогнозує розвиток науки і техніки Всесвіту, а молоде покоління здатне винаходити, змінювати, перебудовувати та втілювати нафантазоване в життя. Мабуть тому фантастика поступово перебралась спочатку на інші планети, а потім за межі Сонячної системи – до далеких незвіданих зірок?! 
Українська сучасна письменниця Олеся Гулько-Козій запрошує нас до фантастичної подорожі на планету іншої Сонячної системи на пошуки зниклої з Землі у далекому 1944 році Бурштинової кімнати.
Коротка історична довідка: Бурштинова кімната спочатку створювалась в Пруссії, потім, у 1716 році, була подарована Фрідріхом Вільгельмом I Петру I (Росія) з метою укріплення дипломатичних відносин. А під час Другої світової війни вкрадена нацистами та вивезена в невідомому напрямку...

Гулько-Козій О. Старий кінь борозни не зіпсує: фантастичне оповідання /О.Гулько-Козій // Дніпро. – 2013. - №7-9. – С.88-98
… « Після Першої Галактичної війни весь Всесвіт почав шанувати культурні здобутки Землі. Живопис, музика, скульптура – усе користувалось скаженим попитом на яких завгодно планетах. Щоправда, не лише це почерпнули представники інших цивілізацій від землян. Розпуста, алкоголь, наркотики перекочували в інші світи, а заразом й азартні ігри»…
2102 рік. Бурштинова кімната досі не дає спокою міжгалактичним поцінювачам витворів мистецтва. А таємниця її зникнення дотепер турбує землян. Остаточно відомо, що на Землі кімнати немає. Де ж всесвітні злодії заховали поцуплений шедевр? Пошук триває…
По міжзоряній системі було розвідано, що мистецька цінність землян знаходиться на планеті третього світу Некс. Але, передовсім, варто переконатися , що вона справді там. Несправедливо б було звинуватити нескійців у крадіжці. Уявляєте, який міжгалактичний скандал міг би виникнути в разі помилки?! Це і має з’ясувати найкращий агент міжпланетної розвідки – землянин Макс та його напарник робот Глек. 
Наукова бібліотека запрошує усіх бажаючих поринути разом з іншими сучасними авторами художніх часописів у дивовижний світ фантастики з його науковими несподіванками, пригодами, інтригами та неймовірним коханням у часі.
                                                                                Бібліотекар Катерина Близнякова

середа, 17 травня 2017 р.

Нові надходження у квітні

Facie ad faciem Обличчям до обличчя: ілюстрований життєпис Михайла Грушевського / авт.-упоряд. С. Панькова, автор-упоряд. Г. Кондаурова. – Київ : Либідь, 2016. – 144 с. : іл.
Примірники: всього: 2 - ВОК(1), ВМ(1)
Видання вперше репрезентує найповнішу добірку збереженої прижиттєвої іконографії М. Грушевського з музейних, архівних та приватних зібрань, зокрема унікальні маловідомі пам’ятки.

Іваничук Р. І. Четвертий вимір; Шрами на скалі: романи / Р. І. Іваничук. – Харків: Орбіта, 2016. - 447 с.: іл.
Примірники: всього: 2 - АБ(1), АДЮ(1)
«Четвертий вимір» – твір, присвячений Миколі Гулаку, другу і соратнику великого Кобзаря, відомому математику, юристу, перекладачу-політологу. У романі «Шрами на скалі» розповідається про останні роки Каменяра – видатного українського письменника Івана Франка.

Абліцов В. Г. Україна. Меценати / В. Г. Абліцов. – Київ : Літера ЛТД, 2016. – 208 с.
Примірники: всього: 3 - ВКЛ(1), ВОК(1), ВМ(1)
Книга складається з двох частин: перша ознайомить з усіма героями видання, друга ж містить ілюстровані есе, в яких докладніше розповідається про "секрети" бізнесових успіхів сучасних послідовників Мецената, розкривається їхній духовний світ, морально-етичні погляди.

Барзотті Е. Атлас світу для дітей / Е. Барзотті. – Харків : Фактор, 2016. – 96 с. : іл.
Примірники: всього: 2 - ЧЗЮ(1), АДЮ(1)
Ця книжка розповідає про довколишній світ, про материки і континенти, країни та народи, а також про різноманітних тварин, що населяють нашу планету.

Барзотті Е. Я і світ довкола мене / Е. Барзотті; пер. з італ. – Харків: Фактор, 2016. – 208 с. : іл.
Примірники: всього: 2 - ЧЗЮ(1), АДЮ(1)
З книги дитина дізнається, як працює її організм, звідки беруться хвороби і що робити, щоб видужати. Вона отримає перші відомості про природознавство, навчиться любити і берегти світ природи.

Дзюба І. М. Тарас Шевченко серед поетів світу / І. М. Дзюба. – Київ: Либідь, 2016. – 424 с. : іл.
Примірники: всього: 2 - ВОК(1), ЧЗЮ(1)
Творчість українського генія аналізується у контексті тодішньої європейської літератури, зокрема таких близьких йому за духом поетів і мислителів: Петефі Ш., Шиллер Ф., Гюго В., Словацький Ю.

Кіплінг Р. Ріккі-Тіккі-Таві та інші казки / Р. Кіплінг. – Харків : Віват, 2016. – 64 с. : іл. – (Світ чарівних казок)
Примірники: всього: 2 - ЧЗЮ(1), АДЮ(1)

Камиш М. Прогулянка в Зону (Оформляндія) / М. Камиш. – Київ: Нора-Друк, 2016. – 128 с. : іл.
Примірники: всього: 2 - АБ(1), АДЮ(1)
Книга про нелегальний туризм у Зону відчуження, яка є унікальною територією українського Полісся.

Корчак Я. Правила життя: педагогіка для дітей та дорослих / Я. Корчак. – Харків : Бібколектор, 2016. – 538 с
Примірники: всього: 2 - ВОК(1), АБ(1)
Щоб полюбити дитину, треба її прийняти. Щоб прийняти дитину, слід зрозуміти. А щоб зрозуміти, потрібно її знати. Ось про що ця книжка.

Пиріг Р. Я. Михайло Грушевский : біографічний нарис / Р. Я. Пиріг, В. В. Тельвак. – Київ : Либідь, 2016. – 576 с. : іл.
Примірники: всього: 2 - ВОК(1), АБ(1)
Подано біографічний портрет видатного українського громадсько-політичного діяча М. Грушевського.

Стадниченко В. Я. Учитель життя. Сковорода як гасло часу: нариси, дослідження, інтерв’ю, світлини / В. Я. Стадниченко. – Київ: Успіх і кар’єра, 2016. – 560 с.: кольор. іл.
Примірники: всього: 2 - ВОК(1), АБ(1)
Про Г. С. Сковороду – українського улюбленця, самобутнього європейського філософа, світового мораліста.

Українські народні романси / упоряд. В. Єсипок . – Перевидання. – Київ: Техніка, 2016. – 208 с.
Примірники: всього: 2 - ВМ(1), АДЮ(1)
Збірник розраховано на широкий загал шанувальників українського народного романсу.

Ульяновський В. І. Диво й дива київського Володимирського собору / В. І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2016. – 432 с. : іл.
Примірники: всього: 2 - ВЗОФ(1), ВМ(1)
120-літня історія Володимирського собору в Києві.

Херпен М. Х. Ван Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна : незасвоєні уроки минулого / М. Х. Ван Херпен. – Харків : Віват, 2016. – 304 с.
Примірники: всего: 3 - ВОК(1), АБ(1), АДЮ(1)
Це глибокий аналіз воєнних подій у Чечні, Грузії та Україні, що забрали тисячі життів. Це погляд людини, яка не беручи участі у війнах, педантично систематизує факти, що вразили світ, оцінює їх з позицій міжнародного права і шукає вихід з пануючого беззаконня.

Червінський В. І. Історія України: джерельний літопис / В. І. Червінський, М. І. Обушний. – 3-тє вид., перероб. й допов. – Київ: Україна, 2016. – 896 с. : іл.
Примірники: всього: 2 - ВОК(1), АБ(1)
Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення.вівторок, 25 квітня 2017 р.

Відеопроект по новелі Томаса Брусіга «Сонячна Алея»

      Бібліотека руйнує стереотипи!
     Вперше, тільки для вас, працівники бібліотеки в аплуа сценаристів, режисерів, акторів!
     Найцікавіші моменти книги, кумедні події із життя героїв, та відтворення атмосфери часів Східної Німеччини - все це в відеопроекті в рамках конкурсу Goethe-Institut в Украине "Sprache. Kultur. Deutschland " по новелі Томаса Брусіга "Сонячна Алея".

середа, 5 квітня 2017 р.

Поспішайте прочитати

         
СЕРІЯ «ЖИТТЯ ВИДАТНИХ ДІТЕЙ»

«…Всі ми родом з дитинства…». Ці слова французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері стосуються кожного із нас. Всі наші досягнення ґрунтуються на дитячих мріях. Тому ті, кому вчасно вдалося виявити свої здібності та знайти їм застосування, стали відомими всьому світу.
Книги цієї серії в однаковій мірі будуть цікаві та корисні як дітям, так і дорослим.
Діти, досліджуючи навколишній світ крізь призму наївного сприймання, мають можливість ознайомитися з історіями дитинства геніальних постатей, які залишили слід в історії, літературі, мистецтві…
А дорослі, аналізуючи прочитані книги, зможуть придивитись до нестандартних вчинків своїх дітей та вчасно виявити у них особливий талант, який, можливо, в майбутньому зробить їх батьками видатної особи.

БАГРЯНА А. АННА БАГРЯНА ПРО МАРІЮ ЗАНЬКОВЕЦЬКУ, ОЛЕНУ ТЕЛІГУ, ВАНГУ, МАРІЮ ПРИЙМАЧЕНКО, СЛАВУ СТЕЦЬКО. – К. : ТОВ Фірма «Антологія», 2016. – 96 с.
Цих п’ятьох видатних жінок об’єднували любов до рідної землі й природи та непереборне прагнення досягти високої мети.

          ВОРОНІНА Л. ЛЕСЯ ВОРОНИНА ПРО БРЮСА ЛІ, МАХАТМУ ГАНДІ, ЖОРЖ САНД, ФРИДЕРІКА ШОПЕНА, ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА .– К. : УкрНДІСВД, 2016. – 128 с.
         Видатна дитяча письменниця вибрала свою «п’ятірку» улюблених героїв, дитинство яких залишається для неї таємничим. Усі вони в дитячі роки мали «з’яви», після яких утвердились у тому, ким і яким треба бути.
ЛУЩЕВСЬКА О. ОКСАНА ЛУЩЕВСЬКА ПРО ХРИСТОФОРА КОЛУМБА, ДЖОНА НЬЮБЕРІ, ЧАРЛЬЗА ДАРВІНА, ДНІПРОВУ ЧАЙКУ, ПЕРЛ САЙДЕНСТРІКЕР БАК. – К .: УкрНДІСВД, 2016. – 96 с.
Ця книга для кмітливих, допитливих і непосидючих читачів. Молода українська письменниця, яка мешкає в США, розповідає про дитинство напрочуд цікавих людей: мореплавця, книговидавця, натураліста, української та американської письменниць.

ПАВЛЕНКО М. МАРИНА ПАВЛЕНКО ПРО ПАВЛА ТИЧИНУ, НАДІЮ СУРОВЦОВУ, ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА, ВАСИЛЯ СТУСА, ІРИНУ ЖИЛЕНКО. – К. : УкрНДІСВД, 2016. – 120 с.
В книзі відома письменниця оповідає про дитинство відомих українських літераторів, які прославили нашу країну на весь світ.

ПТІЦИН А. АНАТОЛІЙ ПТІЦИН ПРО ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, ЯНУША КОРЧАКА, ФРІЦА КРЕЙСЛЕРА, МИКОЛУ ЛУКАША, МАТІР ТЕРЕЗУ. – К. : ТОВ Фірма «Антологія», 2016. – 120 с.
Погортавши сторінки цієї книги, ви маєте можливість дізнатися таємницю першого кохання видатного педагога, разом з відомим композитором пограти на першому музичному інструменті зробленому його власними руками, побувати в родині відомого єврейського письменника…